• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Instalacja WGW 8 EU

Instalacja do rozkładu termicznego – o symbolu roboczym WGW 8EU, o innowacyjnym charakterze, do recyklingu i odzysku materiałowego wszelkiego typu odpadów organicznych a w szczególności opon samochodowych. 

W instalacji tej, bezpiecznej dla środowiska, w obiegu   zamkniętym, przetwarzane mogą być:

elastomery – różnorodne odpady gumowe i zużyte produkty użytkowe w tym szczególnie opony,
polimery – różnorodne odpady z tworzyw sztucznych oraz wykonane z nich zużyte produkty użytkowe, kompozyty polimerowe itp.,
zużyty olej i inne odpady ropopochodne (szlamy, łupki, filtry, oleju, czyściwa zanieczyszczone olejami i smarami i innymi ropopochodnymi, opakowania z tworzyw sztucznych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi itp.),
inne odpady organiczne m.in. zmieszane odpady poprzemysłowe takie jak. polimery/elastomery/celuloza/metal itp. (np. opakowania po produktach spożywczych i chemicznych z gospodarstw domowych, opakowania wielomateriałowe i wielowarstwowe, opakowania typu TetraPak, odpady pogarbarniane i poeksploatacyjne itp.)
biomasa, odpady drzewne i poużytkowe, drewno i materiały drewnopodobne, sklejki, również wyroby wielowarstwowe, połączone np. z polimerami,
odpady poszpitalne w tym materiały niebezpieczne np. z możliwym występowaniem skażenia w odpadach wielomateriałowych (tkaniny – fartuchy, pościel itd., rękawice, strzykawki, igły, pojemniki wykonane z dowolnych polimerów, które obecnie zbierane są w szczelnych pojemnikach (wiaderka z pokrywą) itp.
odpady z elektroniki i przemysłu elektrycznego, w tym sprzęt AGD/IT oraz z pojazdów wycofanych z eksploatacji
Rozkład termiczny przeprowadzony jest w urządzeniu WGW – 8 EU w wyspecjalizowanej instalacji, z zachowaniem optymalnego procesu technologicznego, który przez cały czas jest automatycznie kontrolowany (sterowanie procesem, jak i układem bezpieczeństwa urządzenia do rozkładu termicznego, zapewnione jest przez odpowiednie sterowniki).

Proces rozkładu termicznego przebiega w szczelnie zamkniętym reaktorze bez dostępu tlenu/powietrza (jest więc procesem beztlenowym!). Dodatkowo, reaktor podczas powolnego i ciągłego obracania się jest równomiernie przeponowo podgrzewany. Beztlenowy proces rozkładu termicznego przebiega w temperaturze 320 – 450 °C (w zależności od rodzaju i gatunku materiału organicznego poddanego rozkładowi).

W wyniku tego procesu materiał (np. opony) poddany termolizie rozkłada się na składniki pierwotne – frakcję olejową, gazową, stałą (w przypadku opon jest to drut stalowy – złom) oraz sadzę / popioły lotne (tzw. karbonizat). W wyniku zachodzącego procesu rozkładu termicznego wytwarzane są opary o charakterze olejowo-gazowym, które po wyjściu z reaktora (proces zamknięty i kontrolowany) przepuszczane są przez odpowiednie kolumny skraplające (rektyfikacyjne). W wyniku tego procesu uzyskuje się olej i gaz poprocesowy (potermolityczny).

Urządzenie WGW – 8 EU do rozkładu termicznego odpadów organicznych firmy WGW Green Energy Poland Sp. z o.o. składa się z następujących głównych podzespołów:

• w pełni zautomatyzowanego systemu sterowania procesem rozkładu termicznego (zastosowanie sterownika PLC),
• komory izolacyjnej z reaktorem obrotowym,
• zamkniętego ciągu procesowego z kolumnami skraplającymi i zbiornikami na olej poprocesowy,
• instalacji gazowej z palnikami (dwupaliwowe) do podgrzewania reaktora,
• zamkniętego układu chłodzenia kolumn skraplających z wewnątrzprocesowym zbiornikiem wody,
• kompletnego układu usuwania spalin,
• równolegle, niezależnie działającego systemu bezpieczeństwa procesu i obsługi urządzenia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu i obsługi urządzenia, cały proces jest automatycznie sterowany, monitorowany, uwzględniając samodiagnostykę urządzenia. Instalacja procesu termicznego rozkładu WGW 8 EU, w tym komora reakcyjna o przestrzeni roboczej mieszczącej ok. 8÷12 Mg wsadu, charakteryzuje się wydajnością 8÷16 Mg/dobę (do dwóch procesów na dobę).

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

 • waga całego urządzenia wraz z podzespołami wynosi ok. 35.000 kg.
 • waga wsadu z rozdrobnionych opon wynosi max. 12.000 kg; sugerowana przez producenta waga wsadu to 10.000 kg,
 • gabaryty reaktora łącznie z obudową izolacyjną (dł. x szer. x wys.) orientacyjne: 7000 mm x 3000 mm x 3500 mm,
 • pojemność zbiorników na produkty olejowe 2 x 6000 l,
 • pojemność zbiorników na produkty gazowe: 1 x 4 m3,
 • gabaryty wszystkich urządzeń i instalacji (dł. x szer. x wys.) orientacyjne: 16 m x 6 m x 5 m,
 • powierzchnia hali produkcyjnej powinna zapewniać swobodny załadunek wsadu; sugerowana powierzchnia to 500 m2,
 • maksymalny dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniu operatora nie przekracza 55 dB a maksymalny poziom hałasu w hali z instalacją nie przekracza 85 dB,
 • konieczne jest doprowadzenie zasilania do rozdzielni elektrycznej (30 kW, zabezpieczenie 63 A),
 • proces termolizy jest w całości sterowany i kontrolowany przez system komputerowy, a więc nie ma tu mowy o dowolności wynikającej np. z niskich kwalifikacji obsługi. Proces przebiega w środowisku beztlenowym. Nie występuje więc proces spalania. Nie ma więc spalin i szkodliwego oddziaływania na otoczenie! Komora reakcyjna jest również izolowana termicznie. Ubytki ciepła do otoczenia są więc minimalne.

W wyniku procesu termolizy powstają poszukiwane na rynku półprodukty, które są bazą do wytworzenia pełnowartościowych produktów finalnych. Te zalety urządzenia powodują, że instalacja jest bardzo opłacalna ekonomicznie. Koszt zwrotu nakładów poniesionych na maszynę i jej uruchomienie jest zaledwie kilkuletni i jest uzależniony od rodzaju przetwarzanych odpadów.

Z jednego procesu, który w maszynie o wsadzie ok. 10 ton przebiega od 12 do 16 godzin (pełen cykl z wychłodzeniem i oczyszczeniem komory reaktora oraz przygotowaniem pod nowy załadunek włącznie) uzyskujemy – w przypadku termolizy wyłącznie opon samochodowych:

 • ok. 45% oleju popirolitycznego,
 • ok. 25% karbonizatu (cena rynkowa jest mocno zróżnicowana w zależności od stopnia oczyszczenia i obróbki proszku węglowego),
 • ok. 20% złomu stalowego,
 • ok. 10% gazów potermolitycznych, które służą do podgrzewania reaktora podczas procesu a więc są wyłącznie na użytek własny.

Producentem urządzenia jest firma WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.