• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Recykling odpadów i tworzyw sztucznych – WGW Green Energy Poland

Misja firmy

Misją firmy WGW Green Energy Poland jest tworzenie rozwiązań wychodzących naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu na ochronę środowiska, recycling, dywersyfikację źródeł energii i dążenie do zamkniętego obiegu materiałowego.

Proces rozkładu termicznego przez wielu ekspertów uznawany jest za najbardziej obiecujący kierunek rozwoju recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz z gumy, w szczególności opon samochodowych. Jeśli proces prowadzony jest w sposób optymalny, może posłużyć do wytworzenia wartościowych produktów. Uzyskanie znacznych ilości cennych półproduktów chemicznych zapewni wysoką pozycję na rynku wszystkim, którzy obecnie inwestują w ten kierunek przeróbki opon.

Polska zobowiązana jest do recyklingu 50 proc. odpadów komunalnych do 2020 roku i 70 proc. do 2030. Komisja Europejska chce też od 2025 r. zakazać w ogóle składowania odpadów, które można poddać recyklingowi. Dotychczas stosowane technologie w Polsce są nieefektywne (w tym szczególnie spalanie i współspalanie), przestarzałe, wysokoemisyjne i kosztowne, co wskazują autorzy raportu „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030” przygotowanego przez Instytut Sobieskiego (IS). Spalarnie są nierentowne, ponieważ za mało jest odpadów i są one niskokaloryczne (z dużą ilością wilgoci), dlatego występuje forsowanie rozwiązań prawnych, które mają dać tym obiektom uprzywilejowaną pozycję. Obecnie około 75 proc. odpadów trafia na składowiska i – jeżeli tego nie zmienimy – Unia Europejska nałoży na nas wielomilionowe kary.

W Firmie WGW Green Energy Poland uznaliśmy za niezwykle istotne następujące fakty:

  • Dywersyfikacja źródeł energii, szczególnie drogą opracowania metod wytwarzania energii z odpadów, staje się na obecnym etapie rozwoju gospodarczego koniecznością w celu ochrony środowiska, jak również zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.
  • Recycling materiałowy i jego wykorzystanie do wytwarzania paliw przeznaczonych m.in. do ogrzewania i produkcji energii elektrycznej, również do napędu pojazdów, stało się możliwe do zrealizowania i jest wspierane przez politykę unijną.
  • Jednym z ważniejszych obszarów działalności badawczo-rozwojowej powinno być wdrażanie nowych proekologocznych technologii w obszarach ochrony środowiska, w tym recyklingu i odzysku materiałowego, w celu pozyskania nowych alternatywnych źródeł energii i ich dywersyfikacji.
  • Zastosowanie nowych technologii pozwalających na odzysk i recykling odpadów, powoduje szybsze, tak pożądane, przejście do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.
  • Nowe technologie zagospodarowania odpadów przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Pozyskanie surowców wtórnych z odpadów (odzysk materiałowy) pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania i wydobycia surowców naturalnych, co powinno przyczynić się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego. Podjęte w ten sposób działania proekologiczne mogą skoncentrować się na następujących obszarach: oszczędność surowców i energii, eliminacja materiałów toksycznych, redukcja ilości odpadów, minimalizacja negatywnego oddziaływania w całym „cyklu życia produktu”.
  • Dywersyfikacja źródeł energii powinna być odpowiedzią na rosnące wymagania środowiskowe stawiane sektorowi energetycznemu. Przykładowo: przez rozkład termiczny opon samochodowych można uzyskać około 25% karbonizatu (procent masy wsadu), 45% oleju poprocesowego oraz 10% frakcji gazowej i 20% złomu stalowego. Produkty łatwe do dalszego zagospodarowania.

Dlatego też w Firmie WGW Green Energy Poland opracowaliśmy technologię i zbudowaliśmy urządzenie o innowacyjnym charakterze, zgodne z oczekiwaniami polityki Unii Europejskiej oraz wyznaczonymi krajowymi kierunkami rozwoju, jak również rosnącymi wymogami w obszarze ochrony środowiska.